Φόρτωση...

Πλειστηριασμοί


Τι είναι ο δημόσιος πλειστηριασμός?

Δημόσιος πλειστηριασμός είναι η διαδικασία με την οποία η Gordian Holdings Limited μπορεί να πωλήσει ενυπόθηκα ακίνητα στα πλαίσια του «Mέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ.9 του 1965» και δυνάμει των «περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Mέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου Κανονισμών του 2015» και του «περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διατάγματος του 2019». Ο πλειστηριασμός μπορεί να λάβει χώρα είτε ηλεκτρονικά, είτε με απευθείας πώληση μέσω κλειστών προσφορών μετά την αποτυχία του πρώτου πλειστηριασμού. 

Το συμφέρον των  ακίνητων προσφέρονται στην πώληση χωρίς περισσότερες εγγυήσεις σχετικά με την ύπαρξη, το καθεστώς κατοχής, το είδος ή την έκταση του ακινήτου ή με το δικαίωμα που έχει ο ενυπόθηκος/εξ αποφάσεως οφειλέτης. 

Η διαδικασία που παρατίθεται πιο κάτω επικεντρώνεται σε κάποια βασικά διαδικαστικά θέματα  για εύκολη αναφορά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εν λόγω Νόμο ή αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τις πρόνοιες του Νόμου ή στην παροχή νομικής συμβουλής


Πού διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί?

Η ACB E-AUCTIONS LTD είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. εγγραφής HE393949, ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και η οποία είναι ο  Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα Διατάγματος του 2019 (το «Διάταγμα»).

Ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού η ACB E-AUCTIONS LTD είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, δυνάμει του Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται (ο «Νόμος») και του Διατάγματος και το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ως το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού, το οποίο συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου και του Διατάγματος.


Πως μπορώ να πλειοδοτήσω/συμμετάσχω σε πλειστηριασμό?

  • Για την συμμετοχή σε Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό απαιτείται Ταυτοποίηση και Εγγραφή Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού http://www.eauction-cy.com

  • Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση συμμετοχής, ο αιτητής θα πρέπει να πληρώσει το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για το συγκεκριμένο πλειστηριασμό, 10% της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης. H εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί όχι νωρίτερα από πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού και το αργότερο μέχρι ώρα 15:00, δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής, καταβάλλεται μέσω δέσμευσης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, η δέσμευση μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τις 7:00 π.μ., της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

  • Η καταβολή μπορεί να γίνει με ένα από τους πιο κάτω τρόπους, ως θα αποφασίζει από καιρού εις καιρό ο Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού:

α) μέσω εμβάσματος στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού (ACB E-AUCTIONS LTD) στην Ελληνική Τράπεζα και ο οποίος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.

β) μέσω τραπεζικής επιταγής (bankers draft) στο όνομα του Ενυπόθηκου Δανειστή εκ μέρους του οποίου πραγματοποιείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, η οποία παραδίδεται στον Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, μετά από συνεννόηση με τον Υπάλληλο Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.

γ) μέσω δέσμευσης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας πιστωτικού ιδρύματος, ιδρύματος πληρωμών ή ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία, η εγγύηση καταβληθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, το ποσό λαμβάνεται από την κάρτα του υποψήφιου προσφοροδότη μόνο στη περίπτωση που είναι ο Ψηλότερος Προσφοροδότης.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες:

ΟΔΗΓΟΣ: https://www.eauction-cy.com/Home/HowTo

Συχνές ερωτήσεις: https://www.eauction-cy.com/FAQ


Τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού?

  • Με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ACB E-Auctions Ltd, που θα σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα και τα επόμενα βήματα.

  • Το ποσό της εγγύησης θα καταβληθεί στον Ενυπόθηκο Δανειστή με τον οποίο θα επικοινωνείτε σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης και καταβολής του υπόλοιπου ποσού, των τελών εγγραφής (10 € ανά αίτηση), των εξόδων έκδοσης τίτλου (5€ ανά τίτλο) και τυχόν εξόδων μεταβίβασης (8% των εσόδων από την πώληση που υπερβαίνουν το ποσό των 350.000 € ανά ιδιοκτήτη ακινήτου, μειωμένα επί του παρόντος κατά 50%) ή του ΦΠΑ εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες   από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.  Ο πληρωτέος ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης, καταβάλλεται επιπρόσθετα από το ποσό της τιμής πώλησης.

  • Σε περίπτωση που ο επιτυχών προσφοροδότης αρνείται, αμελεί ή παραλείπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό εντός της προθεσμίας αυτής, η πώληση του ακινήτου θα ακυρώνεται και η προκαταβολή που καταβλήθηκε, θα κατάσχεται από τον ενυπόθηκο δανειστή, ενώ ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε μεταγενέστερη πώληση.


Το ενυπόθηκο ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965), το ενυπόθηκο ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί:

  • Σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατόν (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή είναι συνδεδεμένο με τον ενυπόθηκο δανειστή ή τον αντιπρόσωπο του ή τη σύζυγο του ή  τον γονέα του ή τον απόγονο του μέχρι τρίτου βαθμού ή με οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, εργαζόμενο του ενυπόθηκου δανειστή.

  • Σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τετάρτου βαθμού του δημοπράτη.

  • Στους εκτιμητές που συνέταξαν την έκθεση εκτίμησης των ακινήτων και τους συγγενείς αυτών μέχρι τέταρτου βαθμού.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πλειστηριασμού ή/και το ακίνητο που πρόκειται να δημοπρατηθεί?

Για απορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, παρακαλούμε αποτείνεστε στο τηλέφωνο +35722222230 ή ηλεκτρονικά  μέσω  της  ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών www.eauction-cy.com.

Για τυχόν πληροφορίες σχετικά με τα προς εκποίηση ακίνητα, παρακαλούμε αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22812126, 22812149 και 22812116.

H Gordian Holdings Limited έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να επιβεβαιώσει ή/και να επαληθεύσει τις παρεχόμενες πληροφορίες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι α) αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από δημόσια αρχεία ή/και τρίτα μέρη και δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειάς τους, και β) η Gordian Holdings Limited δεν είναι ούτε κάτοχος ούτε ιδιοκτήτης του ακινήτου προς πώληση, επομένως τα στοιχεία παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς η Gordian Holdings Limited να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή/και καθήκον ή/και υποχρέωση απέναντι σε οποιαδήποτε άτομο που ενδέχεται να λάβει γνώση των εν λόγω στοιχείων.

Η Gordian Holdings Limited καλεί τους Ενδιαφερόμενους Αγοραστές και τους προτείνει εμφατικά να διεξάγουν, με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων της επιλογής τους, τις δικές τους έρευνες ή/και επιτόπια εξέταση του προς πώληση ακινήτου, προκειμένου να επαληθεύσουν όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφασή τους για συμμετοχή στην επερχόμενη δημοπρασία του προς πώληση ακινήτου ή/και να λάβουν προσωπική γνώση των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων.